KRS247.no

Henter værvarsel...

Fylkesutvalget fulgte i går, mot stemmene fra Høyre og Fremskrittspartiet, opp et forslag til høringsuttalelse fra fylkesrådmann Kristin Tofte Andresen, hvor Vest-Agder fylkeskommune anbefaler at konsesjonsloven og boplikten inntil videre opprettholdes. 

I uttalelsen poengteres det at ved en eventuell endring eller oppheving av den aktuelle loven må det være sikret at selvforsyningsgraden og beredskapshensyn blir ivaretatt.

Bakgrunnen for initiativet til lovendringen er at den skal bidra til å styrke den private eiendomsretten og gjøre det enklere å få omsatt landbrukseiendommer. Regjeringen har lagt opp til vesentlige endringer når det gjelder reglene om fast eiendom. Bonden skal gis større råderett over egen eiendom, samtidig som det er et mål å redusere landbruksbyråkratiet.

Fylkesrådmannen betegner intensjonene til forslaget om lovendringene i utgangspunktet som positive. Det begrunnes med at selgers vilje til omsetning av eiendommer kan stimuleres, og at dette kan føre til et mer effektivt marked for landbrukseiendommer. På den andre siden viser hun til de tilbakemeldingene fylkeskommunen har mottatt og til innspill kommunene har sendt, hvor det fremgår at de ser de negative konsekvensene ved endringer i lovverket, som mer fremtredende, heter det i en pressemelding.

Landbruksnæringen dekker foruten matproduksjon, mange andre samfunnsbehov i distriktene. Rekruttering og bosetting i distriktene blir også tillagt stor betydning.

Fylkesrådmannen peker på at det bør undersøkes og sannsynliggjøres hvilke effekter argumentene for og imot de foreslåtte endringer har. Slik argumentene fremstår er konsekvensene, etter hennes vurdering, usikre.