KRS247.no

Henter værvarsel...

Høring om bompenger

Fylkesutvalget besluttet i dag å legge ut en sak om videreføring av dagens innkrevingsmodell for bompenger i Kristiansand på høring. Høringsfristen settes til 7. november 2018.

Bakgrunn for saken er at bompengepakken for en byvekstavtale er utsatt. Det er imidlertid en klar intensjon om at det på sikt skal inngås en byvekstavtale. Den inneværende bompengepakken går ut omtrent ved årsskiftet 2019/2020.

I Nasjonal Transportplan for perioden fra 2018 til 2029 er det satt av 1,2 milliarder kroner til prosjekt Gartnerløkka – Kolsdalen i Kristiansand. Det er en forutsetning at den resterende kostnaden på cirka 1,8 milliarder kroner dekkes ved bompengeinnkreving. Dersom dette prosjektet skal sikres gjennomføring i tråd med tidsplanen vil det være nødvendig å videreføre dagens bompengeordning inntil den kan avløses av en byvekstavtale.

Ifølge pressemeldingen som er lagt ut hos Fylkeskommunen kommer det frem at bompengesatsene vil øke og at også elbiler må bidra med 50 prosent av disse.

Konsumprisindeksen har økt med rundt 12 prosent siden 2013 da tidsdifferensierte bompengetakster ble innført. Runder man prisene nedover betyr det at det for lette kjøretøyer blir en økning på én krone utenom rushtid og to kroner i rushtiden. For tunge kjøretøyer blir økningen to kroner utenom rushtid og fire kroner i rushtiden. Det skal fortsatt gis 20 prosent rabatt for lette kjøretøy med bombrikke og et tak på 50 passeringer. Dagens timeregel vil også videreføres.

Saken sendes ut på høring til de berørte kommunene og de to fylkeskommunene med høringsfrist 7 november. Høringsuttalelsene oppsummeres og vedtak i saken fattes av bystyret i Kristiansand og fylkestinget i Vest Agder. Vedtakene i saken oversendes deretter til Vegdirektoratet som utarbeider en proposisjon som legges frem for Stortinget.