KRS247.no

Henter værvarsel...

Ønsker nytt renovasjonssystem i Posebyen

Kristiansand kommune vurderer nå nye renovasjonsløsninger for husstandene i Posebyen.

Torsdag denne uken får Byutviklingsstyret fremlagt en sak fra ingeniørvesenet der nedgravde avfallskontainere skal overta for tradisjonelle søppeldunker i bydelen.

I hovedbegrunnelsen for en ny renovasjonsløsning heter det at dagens løsning med tre søppeldunker ved hver bolig kan gi brannfare i verneverdig trehusbebyggelse, problemer med at fugler og dyr drar ut søppel fra overfylte dunker og at søppeldunkene er plasskrevende og skjemmende i bybildet.

Med bakgrunn i dette har Posebyen vel, Avfall Sør, byantikvaren, plan-, bygnings- og oppmålingsetaten og ingeniørvesenet har dialog om mulige renovasjonsløsninger for Posebyen. Det har blant annet vært en studietur til Stavanger for å se på tilsvarende løsninger som vurderes i Kristiansand

En tømmestasjon vil normalt bestå av tre kontainere hver med størrelse 5 kvadratmeter. Antall stasjoner og plasseringer er ikke avklart, men normalkravet er at ingen beboere skal ha lenger gangavstand fra bolig til tømmested enn 100 meter. Det beregnes rundt 10 til 14 nye tømmestasjoner mellom Tordenskioldsgate og Tollbodgata.

Grunnen til at saken kommer opp nå, er at det pågår og vil pågå omfattende gravearbeider i Posebyen og det vil derfor gi en betydelig samordningsgevinst om en samtidig får etablert ny renovasjonsløsning for bydelen.

I saksfremlegget foreslås det at Posebyen vel, Avfall Sør og byantikvaren utarbeider et forslag til plassering av nedgravde avfallsstasjoner og at dette behandles administrativt før det sendes ut på høring til beboere. Deretter fremmes justert plan for byutviklingsstyret til godkjenning.