KRS247.no

Henter værvarsel...

Departementer etterlyser kartlegging av flomrisiko

Klima- og miljødepartementet i samråd med Kommunal- og moderniseringsdepartementet la tirsdag ut et forslag til statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging i kommunene til offentlig høring. Der ber de om innspill fra landets kommuner for å tydeliggjøre kommunenes ansvar for klimatilpasning i kjølvannet av ekstremværet i Norge de siste årene og senest flommen her på Sørlandet.

Det kommer frem i en pressemelding som Regjeringen har lagt ut på sin nettside nå i dag.

De understreker de at sikkerheten til folk flest blir tatt på største alvor og at Regjeringen har bevilget totalt 385 millioner kroner til flom og skred i 2017 over budsjettet til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

Videre i pressemeldingen står det blant annet at «økt flom- og skredfare er en konsekvens av klimaendringer og samfunnsutvikling. Derfor angår det mange aktører – både planlegger, utbygger og myndighet.

Ansvaret for skred og flom er sammensatt, men det er likevel en tydelig arbeidsdeling gjennom lovverket og regjeringens styringsdokumenter.

Det grunnleggende ansvaret for å beskytte seg selv og egen eiendom ligger på den enkelte. Ansvaret som tillegges den enkelte innbygger må stå i forhold til de forutsetninger den enkelte kan forventes å ha. Kommunene har ansvar for at sikkerheten mot flom og skred ivaretas ved ny utbygging og gjennom lokal beredskap. Det er viktig at kommunene er aktive, gjennomfører kartlegging av risiko og sårbarhet og tar ansvar for håndteringen av flom- og skredrisikoen på lokalt nivå.»

Retningslinjene i høringsforslaget, som har høringsfrist 1. desember, skal bidra til at samfunnet blir bedre rustet for å møte klimaendringene, og skal legges til grunn ved statlig, regional og kommunal planlegging.